Skip to main content
18 lipiec, 2023

Harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych

Do tej pory komunikacja z organami administracyjnymi oznaczała wymianę listów poleconych,  wizyty w urzędach lub złożenie pisma za pomocą platformy e-Puap czy tez regionalnych platform np: Cyfrowego Urzędu, SEKAPU

Czym są zatem e-Doręczenia ? To elektroniczny odpowiednik tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu rozwiązaniu podmioty publiczne, firmy oraz obywatele mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. W praktyce oznacza to, że dokumenty można wysyłać i odbierać przez internet, bez konieczności oczekiwania na listonosza czy wizyty na poczcie.

Warto podkreślić, że obowiązek korzystania z e-Doręczeń dotyczy wszystkich podmiotów publicznych oraz firm zarejestrowanych w KRS i CEiDG. Stopniowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem, wszystkie urzędy będą musiały wprowadzić tę usługę do swojej komunikacji z obywatelami i firmami. Aktualny harmonogram wprowadzenia systemu e-Doręczeń dla JST jest następujący:

Podmioty publiczne 

Od 10.12.2023 r. - termin określony w komunikacie Ministra z dnia 29 maja 2023 r.

 1.  Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy.
 2.  Organy władzy publicznej, inne niż wymienione w p. 1, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy.
 3.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 4.  Narodowy Fundusz Zdrowia.
 5. Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią  jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.
 6. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe (z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego)

Od 01.01.2025 r.

Podmioty publiczne, inne niż wymienione powyżej.

Od 01.10.2029 r:

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe (obowiązek stosowania przepisów w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej)
Sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna.

Podmioty niepubliczne

Od 10.12.2023 r. - termin określony w komunikacie Ministra z dnia 29 maja 2023 r.

Zawody zaufania publicznego:

 • adwokat wykonujący zawód,
 • radca prawny wykonujący zawód;
 • doradca podatkowy wykonujący zawód;
 • doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód;
 • rzecznik patentowy wykonujący zawód;
 • notariusz wykonujący zawód;
 • radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe.

Podmioty niepubliczne wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Od 10.03.2024 r.

Podmioty niepubliczne wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed 10.12.2023 r.

Od 01.01.2024 r.

Podmioty niepubliczne wpisywane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Od 30.09.2025 r.

Podmioty niepubliczne wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na dzień 30.01.2023 r. jeżeli będą składać wniosek o jakąkolwiek zmianę

Od 30.09.2026 r.

Podmioty niepubliczne wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na dzień 10.12.2023 r.


Jakie nowości poza zmianą systemu niosą za sobą nowe regulacje prawne ? Na w szczególności należy zwrócić uwagę pod 10 grudnia 2023 ? 

Napiszemy o tym za tydzień gdyż czekamy na spływ nowych informacji w tym odpowiedzi na pytania, które zadaliśmy do MC rękami naszych Klientów oraz podzielimy się własnymi rozważaniami na temat nadchodzących zmian.